Kvalitets & Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

 • Arbetena skall utföras på sådant sätt att demonterade detaljer kan återanvändas av kunderna.
 • Hantering av delar i lager skall ske på sådant sätt att kvaliten bibehålls fram till slutanvändaren.
 • Vi arbetar med ständiga förbättringar.
 • Kunder skall känna trygghet i samarbete med oss. Kundtrygghet och nöjdhet är vår prioritet.

Miljöpolicy

CeBo Bildemontering skall alltid sträva efter att bli bättre inom miljöområdet.

Detta innebär att företaget skall arbeta efter följande principer.


 • Vi skall sträva efter att minimera och om möjligt eliminera farliga utsläpp som kan skada vatten, mark och luft.
 • Vi skall arbeta för att använda naturrersurser som energi, olja, vatten mm effektivt.
 • Vi skall sträva efter att minimera företagets avfallsproduktion, speciellt farligt avfall.
 • Vi skall hantera bilar och restprodukter från dessa, på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
 • Vi skall minimera miljö, hälso- och säkerhetsrisker för våra medarbetare och den kommun där vi verkar.
 • Vi skall sörja för att ägare och medarbetare utbildas inom miljö och kvalitetsfrågor i nödvändig omfattning.
 • Vi skall säkerställa att leverantörer och underentreprenörer bedriver sin verksamhet på ett miljöriktigt sätt.
 • Vi har som målsättning att genom effektiv demontering och försäljning av demonterade delar öka återvinnings/återanvändning-graden av våra demonterade bilar, samt genom noggrann kontroll säkerställa kvaliten på delarna som säljs.
 • Vi skall ha ordnade förhållande inför kunder, leverantörer och myndigheter.
 • Vi skall som minst följa miljölagar, förordningar och de krav som föreskrivs för vår verksamhet/branch.
 • Vi skall för avsikt att leva upp till ovanstående principer genom att arbeta aktivt med miljö, kvalite och säkerhet.